تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ | 23:48 | نویسنده : فریدون صلواتی

نگارش (10 نمره)
1. دو کلمه ی « معین» و « معیّن» را دریک جمله به کار ببرید . (1)

2. درنوشتن انشا باید به اصل ............... و .............. جملات توجّه کنیم . (1)

3. متن ذیل را با تبدیل « من » به « او» بازنویسی کنید. زیر آن خط کشیده درست آن را بنویسید . (75/0)

" یک روز سر درگریبان ، گوشه ای نشسته بودم که یکی از مأموران صلیب سرخ از کنارم رد شد . یکی از اسرای مترجم هم پشت سرش راه

می رفت . این مترجم داشت مثل بلبل با او انگلیسی حرف می زد . گفتم : «چه قدرقیافه اش آشناست » ."

4. با توجه به تصویر مقابل یک جمله ی ادبی ویک جمله ی زبانی درتوصیف آن بنویسید . (2)

جمله ی زبانی :

جمله ی ادبی :

5. معنی معادل های پیشنهادی فرهنگستان برای کلمات زیر را بنویسید . (1)

کوپن ( ) ایمیل ( ) سایت ( ) فاکس( )

7. نشانه های نگارشی متن زیر را درجای خود قرار دهید . (1)

روی به فرزندان کرد وگفت ۝ «ای فرزندان ۝ حال شما درزندگی این چنین است۝ تا هنگامی که یاور وپشتیبان هم باشید دشمن نمی تواند برشما چیره شود وسالیان دراز می توانید پیروز وظفرمند به سر برید ۝ »

8- کدام مورد ازگزینه های زیر در تأثیر گذاری وزیبایی نوشته اثرگذار است ؟ (25/0)

الف) تشخیص  ب) تشبیه  ج) تلمیح  د) هرسه مورد 

9- دو مورد از کاربرد های نشانه ی ( ــــ ) یا خط تیره را بنویسید . (1)

10- با مفرد کلمه های زیر جمله بسازید . (2)

لطایف :

مقاصد :

انشا ء (10 نمره)

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید . (معیارهای ارزشیابی ذیل را درنظر داشته باشید .)

(درک موضوع- شرح وبسط موضوع– استفاده بجا ازاشعار،آیات ، احادیث، ضرب المثل ها – خوانایی وپاکیزگی– نشانه گذاری - نداشتن غلط املایی– رعایت نکات دستوری )

  1. ادامه ی این مطلب را به صورت سفری خیالی بنویسید .

با طلسمی که دردست داشتیم زمان دراختیارما بود واز هر دری که می گذشتیم 500 سال به عقب برمی گشتیم و هرباردرکشوری نامعلوم ظاهر می شدیم وماجراهای جالب وشگفت انگیز وگاه ترسناک برای ما اتفاق می افتاد همراه با دوستم درحالی که طلسم را دردست داشتیم از .............

  1. به نظر شما نوجوان چه کارهایی باید انجام دهد تا درآینده حسرت زمان تلف شده را نخورد ؟


آگهی رایگان